Algemene voorwaarden Mustang Country
E-mail: info@mustangcountry.nl
Website:
www.mustangcountry.nl

 1. Definities
 2. Opdrachtnemer: Mustang Country, gevestigd te Klaaswaal onder KvK nr. 24293311.
 3. Klant: degene met wie Mustang Country een overeenkomst is aangegaan.
 4. Object: De zaak waarop een offerte of een overeenkomst betrekking heeft
 5. Werkzaamheden: Restauratie, reparatie, onderhoud, schoonmaak alsmede bekleding.
 6. Restauratie: Alle werkzaamheden, zoals ontmanteling, herstel en/of vervanging van onderdelen, revisie, opbouw, met het specifieke doel het object te brengen in een uiterlijke en technische staat van authenticiteit. Waarvan aannemelijk is dat het deze bezat ten tijde van de eerste aflevering door de fabrikant, alsmede het zonodig geschikt maken van het object voor het gebruik op de openbare weg.
 7. Reparatie en onderhoud: Schadeherstel, lak en spuitwerk, onderhoud en alle overige werkzaamheden aan of met betrekking tot voertuigen of delen van voertuigen, die niet als nieuwbouw, schoonmaak en/of restauratie kunnen worden beschouwd.
 8. Schoonmaak: Alle werkzaamheden, die gericht zijn op het reinigen en/of oppoetsen van het object.
 9. Bekleding: Het opnieuw bekleden of herstellen van de bekleding van het object.
 1. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtshandelingen van opdrachtnemer, alsmede op de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en de daaraan voorafgaande rechtsbetrekkingen, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij deze overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel dien te worden uitgevoerd. De algemene voorwaarden zijn aan de opdrachtgever voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de opdrachtgever deze algemene voorwaarden ook inzien op de website van opdrachtnemer of aan opdrachtnemer verzoeken zorg te dragen voor kostenloze, onmiddellijke toezending van een exemplaar daarvan.
 3. Deze algemene voorwaarden zullen ten allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de opdrachtgever worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de opdrachtgever van de hand.
 4. Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.